• biuro@greenpl.org
  • +48 533 328 990
  • English
  • Polski
Green Cars
Green Cars

O Nas

Klaster Green Cars powstał w Warszawie w czerwcu 2007 roku rozpoczynając realizację programu działania według przyjętej „Strategii Rozwoju Klastra”. Jednym z celów strategii było stworzenie i rozwój rynku samochodów elektrycznych (ang. EV – electric vehicles) w Polsce oraz infrastruktury ich ładowania i obsługi.

czytaj dalej

About Us

Green Cars Cluster was formed in Warsaw in June 2007, starting the implementation of action program in accordance with the adopted "Cluster Development Strategy". One objective of this strategy was creation and development of electric vehicles’ market in Poland and their charging infrastructure.

read more

Nasze Cele

Budowa rynku

budowa i rozwój rynku pojazdów elektrycznych

Doskonalenie

doskonalenie konstrukcji pojazdów elektrycznych i innych nie spalinowych

Promocja

promocja pojazdów nie spalinowych i odnawialnych źródeł energii

Organizacja

organizacja współpracy między nauką, przemysłem samochodowym i energetyką oraz władzami terytorialnymi

Integracja

integracja uczestników rynku pojazdów elektrycznych

Wspieranie

wspieranie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w sektorze rynku pojazdów nie spalinowych

Wdrażanie

wdrażanie nowych technologii do magazynowania energii elektrycznej

Współpraca

współpraca z podmiotami zagranicznymi w dziedzinie wdrażania innowacyjnych rozwiązań

Our Goals

Creating market

creating and developing electric vehicles market

Improving

improving the design of electric vehicles and other non-combustion vehicles

Promoting

promoting non-combustion vehicles and renewable energy sources

Organizing

organizing cooperation between science, automotive industry, power industry and regional authorities

Integrating

integrating electric vehicles market participants

Supporting

upporting and implementing innovative solutions in the non-combustion vehicles market

Implementing

implementing new technologies for energy storage

Cooperating

cooperating with foreign entities in the scope of implementation of innovative solutions.

Dołącz Do Nas

Wypełnij formularz

Podmioty zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza.

Wypelnij deklarację

W przypadku pozytywnej decyzji, na adres e-mail zostanie przesłana deklaracja przystąpienia.

Prześlij dokumenty

Wypełniony dokument należy czytelnie podpisać i zaparafować na każdej ze stron.

Oryginały deklaracji

Podpisane w dwóch egzemplarzach, wraz z dokumentami rejestrowymi należy przesłać na adres siedziby Konsorcjum.

Join Us

Fill in the form

The interested entities need to fill in the form.

Fill in the declaration

If the application is accepted a declaration of accession to the Green Cars Cluster will be sent to your e-mail address.

Documents need to be sent

Subsequently, the documents should be scanned to any format (jpg/tif/gif/pdf) and register documents.

Original of the declarations

Signed and prepared in duplicate, together with register documentation shall be sent.

Zobacz Projekty

See Projects